My jobs

You just missed it! This job already expired. Discover similar jobs with Advance…

Discover

Graduate Audit Trainee

Scheme at Wales Audit Office

Graduate Audit Trainee

Scheme at Wales Audit Office

  • LocationCardiff, UK
  • Position levelScheme
  • Job period iconFull-time employment
  • Application deadline iconPosted on 15 Oct, 2018
  • Start date iconStart date:
  • Visa iconVisa Sponsor
  • Competitive£ 30,904.0 per year

Short description:

A ydych chi eisiau dechrau GWYCH wrth wneud i'ch gyrfa gyfrif, a oes gennych ddiddordeb yn y ffordd mae arian cyhoeddus yn cael ei wario yng Nghymru a brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth?

Os felly, efallai mai Rhaglen Graddedigion Swyddfa Archwilio Cymru yw'r union beth rydych yn chwilio amdano!

Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

Os byddwch yn dewis ymuno â ni byddwch yn cael eich cefnogi'n llawn i gyflawni cymhwyster cyfrifyddiaeth ICAEW sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac sydd wedi cael canmoliaeth fawr. Byddwch yn cael budd o'r cyfle i ddatblygu llawer o sgiliau eraill gan gynnwys arweinyddiaeth, meddwl yn feirniadol a deallusrwydd emosiynol gan arwain at gymhwyster ILM.

A chithau'n gweithio mewn timau ar draws Swyddfa Archwilio Cymru, byddwch yn cael cyfle i feithrin gwybodaeth a phrofiad mewn agweddau amrywiol ar ein gwaith archwilio ariannol a pherfformiad.

Yn ogystal, mae ein Rhaglen Graddedigion yn gyfle datblygu unigryw i ymgymryd â secondiadau; gallai hyn fod yn fewnol neu ar draws y Sector Cyhoeddus ehangach ac i sefydliadau eraill a ariennir yn gyhoeddus.

Beth bynnag fo'r ddisgyblaeth gradd, rydym yn chwilio am raddedigion talentog sy'n hyblyg, yn uchelgeisiol ac yn angerddol am wneud gwahaniaeth ac sy'n ymrwymedig i wella gwasanaethau'r sector cyhoeddus.

Rydym yn cwmpasu Cymru gyfan ac fel aelod o staff archwilio bydd disgwyl i chi deithio i swyddfeydd cleientiaid amrywiol.

Ceir rhagor o wybodaeth am y rôl yn ein pecyn recriwtio.

If you want a GREAT start, in making your career count, do you have an interest in how public money is spent in Wales and a passion to make a difference?

If so, the Wales Audit Office Graduate Programme may be just what you're looking for!

We are looking for the future leaders within the public sector in Wales; andare genuinely interested in who you are, your strengths and your potential.

If you choose to join us; you will be fully supported to achieve an internationally recognised and highly acclaimed ICAEW accountancy qualification. Working within teams across the Wales Audit Office, you will have opportunities to gain knowledge and experience in various aspects of our financial and performance audit work.

In addition, our Graduate Programme offers the unique development opportunity to undertake secondments; this could be internally or across the wider Public Sector and to other publicly funded organisations.

Regardless of degree discipline, we are looking for bright and talented graduates who are adaptable, ambitious and passionate about making a difference and are committed to improving public sector services.

We cover the whole of Wales and as a member of audit staff you will be expected to travel to various client offices.

How to apply details:

Nodwch, rydym yn cynnal y rhan fwyaf o'n gwaith drwy gyfrwng y Saesneg ac yn hynny o beth bydd ymarfer y ganolfan asesu i gyd yn Saesneg, er y bydd cyfarwyddiadau dwyieithog ar gael i ymgeiswyr. Fodd bynnag, rydym yn darparu cyfarwyddiadau'r ymarfer asesu yn Gymraeg. Os hoffech i'r cyfweliad gael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg, rhowch wybod i ni a rhoddir trefniadau priodol yn eu lle.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd ffoniwch Sian Grainger ar 07814 604515

Dyddiad cau: 31 Hydref 2018.

Further information about the role can be found in our recruitment pack.

Please note, as we conduct the majority of our work through the medium of English and as such all of the assessment centre exercise will be in English, although bilingual candidate instructions will be available. However, we do provide assessment exercise instructions in Welsh. If you wish for the interview to be conducted through the medium of Welsh,please let us know and appropriate arrangements will be put in place.

For an informal discussion about the job please contact Sian Grainger on 07814 604515.

Closing date: 31 October 2018.

  • Contact: Recruitment Team
  • Job ID: 83310678

Discover thousands of graduate jobs on Advance.careers. We deliver you the entire UK job market.

We use cookies, by continuing you agree to that.
I agree